Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Työaikasääntelyn perusta

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Työaikalaki koskee lähtökohtaisesti kaikkia työsuhteita. Työaikalain pääsäännön mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika ja aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

Työaikalakia ei sovelleta kaikkiin työtehtäviin. Yrityksen toimitusjohtaja jää työaikalain ulkopuolelle sillä perusteella, että toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön. Lisäksi muun muassa seuraavat työtehtävät jäävät työaikalain ulkopuolelle:

  • johtamistehtävät
  • kotona tehtävä työ
  • kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävä työ
  • perheenjäsenten keskinäisiin työsopimuksiin perustavat tehtävät

Tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantajan tarvitse seurata näiden ryhmien työaikaa eikä maksaa heille ylityö-, sunnuntaityö- tai muita työkorvauksia.

Johtamistehtävissä oleviksi katsotaan yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamistehtävissä olevat henkilöt. Yksinkertaisissa organisaatioissa tällaisia työaikalain ulkopuolelle jääviä tehtäviä hoitavat välittömästi ylimmän johdon alaisina työskentelevät henkilöt, kuten kaupalliset johtajat. Niin kutsuttuun keskijohtoon työaikalaki sen sijaan soveltuu. Työaikalakia ei sovelleta myöskään sellaiseen työhön, jota on pidettävä johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Tällaisissa tehtävissä voivat olla esim. rahoituksesta vastaavat ylemmät toimihenkilöt, lakimiehet ja muut johtavat toimihenkilöt.

Johtamistehtäviä tai niihin rinnastettavia tehtäviä arvioitaessa huomiota kiinnitetään ennen kaikkea tehtävien luonteeseen, organisatoriseen asemaan sekä yrityksen kokoon. Henkilön nimike tai titteli ei ole ratkaiseva, vaan huomioon otetaan henkilön tosiasialliset mahdollisuudet osallistua yrityksen johtamiseen, itsenäiseen päätöksentekoon, vastuisiin, yrityksen osan itsenäisyyteen ja kokoon ym. vastaaviin seikkoihin.

Kotona tehtävä työ jää työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, jos työntekijä saa itse päättää työn tekemisen ajankohdista ja työtä tehdään yksinomaan kotona. Tällä ei siis tarkoiteta satunnaista etätyötä. Kiinteän työpaikan ulkopuolella tehdystä työstä klassikkoesimerkki on provisiopalkkainen myyntityö asiakkaan luona.

Matkustamiseen käytetty aika ei ole työaikaa, ellei työmatka ole samalla työsuoritus. Matka-aika lasketaan kuitenkin mukaan työntekijän matkapäivärahakorvauksiin.

Koulutus, joka järjestetään ennalta määrättynä työaikana kiinteästi työn lomassa ja yhteydessä, luetaan työajaksi. Tällaista koulutusta on esimerkiksi työhönopastus. Muunlainen koulutus ei lähtökohtaisesti kuulu työaikaan muuten kuin tietyissä tilanteissa.

Jos koulutukseen osallistuminen on pakollista ja koulutus on sellaista, johon osallistuminen on välttämätöntä, jotta työntekijä voisi suoriutua työtehtävistään, on koulutusaika työaikaa. Tällaista koulutusta oli esimerkiksi työnantajan määräämä työaikana tapahtuva uusien it-järjestelmien käyttöönottoa koskeva koulutus, jotta työntekijä osaisi käyttää uusia ohjelmia.Koulutuksen tulisi myös tapahtua lähinnä työpaikalla tai muutoin työlle ominaisissa olosuhteissa ennalta merkittynä työaikana. Siten työpaikalla tapahtuva koulutus on helpommin luettavissa työajaksi kuin muualla tapahtuva.

Usein työnantaja suorittaa työntekijälle korvauksen koulutukseen käytetyltä ajalta. Myös useissa työehtosopimuksissa on sovittu kurssirahan tai koulutuskustannusten korvaamisesta työntekijälle. Näillä seikoilla ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, kuuluuko koulutusaika työaikaan vai ei.

Työnantajan järjestämät sosiaaliset tilaisuudet tai muut illanvietot eivät ole työaikaa, paitsi jos työntekijä hoitaa niissä työtehtäviään. Tällöin työajaksi luetaan se aika, jolloin esimerkiksi edustustehtäviä hoidetaan.

Terveystarkastukset eivät kuulu työaikaan. Joissakin työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu terveystarkastusten kuulumisesta työaikaan tai ansionmenetyksen korvaamisesta lääkärintarkastuksen yhteydessä.

Lakiasiantuntijamme

Sari Koskela, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 406, sari.koskela@fondia.com, Hoidan laaja-alaisesti yritysten päivittäisiä lakiasioita. Erityisosaamista löytyy tietosuojaan, teknologiajuridiikkaan, työoikeuteen ja kuluttajansuojaan liittyen.

Sari Koskela

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 406

Hoidan laaja-alaisesti yritysten päivittäisiä lakiasioita. Erityisosaamista löytyy tietosuojaan, teknologiajuridiikkaan, työoikeuteen ja kuluttajansuojaan liittyen.

Arto Lindfors, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 405, arto.lindfors@fondia.com, Sydäntäni lähinnä on sopimus- ja työoikeus.  Ydinosaamistani on myös IT- ja IP-asioihin liittyät kysymykset.

Arto Lindfors

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 405

Sydäntäni lähinnä on sopimus- ja työoikeus. Ydinosaamistani on myös IT- ja IP-asioihin liittyät kysymykset.