Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Tuotevastuu

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Tuotevastuu tarkoittaa yrityksen korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka tuote on aiheuttanut henkilölle tai yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja käytetylle omaisuudelle. Tuotevastuulain mukainen vastuu on ns. ankaraa vastuuta, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen velvollisuus vastata vahingoista ei riipu siitä, onko yritys toiminut huolimattomasti tai laiminlyönyt velvoitteitaan. Syy-yhteys vahingon ja sen aiheuttaneen tuotteen välillä riittää. Tilanteet, joissa tuote on aiheuttanut tuotteelle itselleen vahinkoa, eivät kuulu tuotevastuulain alaisuuteen. Tuotevastuulain tavoite on vahinkojen ennalta ehkäiseminen ja syntyneiden vahinkojen korvaaminen.

Tuotevastuulain mukaan tuotteita ovat kaikki irtaimet esineet sekä tuotteeseen sisältyvät ja tuotteen valmistukseen käytetyt osat, raaka-aineet ja materiaalit. Lain mukaan tuotteita eivät ole käsittelemättömät luonnontuotteet, mutta sen sijaan maataloustuotteet ja vesi ovat lain tarkoittamia tuotteita. Tuotteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös sähköön, jonka aiheuttamia vahinkoja korvataan myös sähköturvallisuuslain mukaisesti.

Tuotteen aiheuttama vahinko voi tulla valmistajan, maahantuojan, tai tietyissä tapauksissa tuotteen myyjän tai markkinoijan korvattavaksi. Tuotevastuussa ensisijainen vastuu on tuotteen valmistajalla ja toissijainen vastuu maahantuojalla. Jos tuotteesta ei käy ilmi valmistajaa tai maahantuojaa, liikkeellelaskija vastaa vahingoista, jollei hän pysty ilmoittamaan vastuussa olevaa tai tuotetta hänelle tarjonnutta tahoa vahinkoa kärsineelle kohtuullisessa ajassa. Tuotevastuulain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus voi olla sillä, joka on markkinoinut tuotetta omanaan, jos tuote on varustettu hänen nimellään, tavaramerkillään tai muulla tunnuksellaan.

Jos tuotteen käyttöön liittyy riskejä, mainonnassa ja erityisesti käyttöohjeessa on tärkeä mainita nämä riskit. Kuluttajalta voidaan edellyttää käyttöohjeeseen tutustumista. Valmistus- tai suunnitteluvirhettä ei kuitenkaan voi oikaista tai korjata markkinoinnissa annetuilla tiedoilla tai käyttöohjeeseen kirjoitetulla varoituksella. Sinänsä täysin virheetönkin tuote voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun, mikäli esimerkiksi markkinoinnissa on annettu vääriä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Korvaus kuluttajalle voi tulla maksettavaksi sekä tuotevastuulain että kuluttajansuojalain perusteella. Kuluttaja voi tietyissä tapauksissa valita kumman lain perusteella hän vaatii korvausta. Moninkertaisia korvauksia ei luonnollisesti voi vaatia.

Tuotevastuulain mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen, kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat. Tuotevastuu koskee ainoastaan vahinkoa, jonka irtain esine on aiheuttanut henkilölle tai esineelle, jota käytetään pääsääntöisesti yksityiseen käyttöön. Tuotevastuulainsäädännön ulkopuolelle jää näin ollen omaisuus, jota käytetään elinkeinotoiminnassa tai julkisessa käytössä.

Henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen terveydelle aiheutuneista vahingoista. Korvattavia kuluja ovat esimerkiksi sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut, tulojen ja elatuksen väheneminen, kipu ja särky sekä muu terveydentilalle aiheutunut haitta. Esinevahinkona korvataan esineen vahingoittuminen ja tuhoutuminen eli tavallisesti esineen korjauskustannukset, arvon aleneminen tai tuhoutuneen esineen arvo. Lähtökohtana on, että tuotteen aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot on korvattava täysimääräisesti. Omaisuusvahinkoa, joka on määrältään alle 395 euroa, ei korvata tuotevastuulain mukaan. Kuluttajansuojalaissa ei ole vastaavaa rajoitusta, joten kuluttaja voi aina vaatia pienetkin vahingot korvattavaksi kuluttajansuojalain nojalla. Mainittujen lakien korvaussäännökset menevät tältä osin jossain määrin päällekkäin. Yritys ei voi sopia kuluttajan kanssa pätevästi tuotevastuusta poikkeavasti.

Markkinoilla on tarjolla tuotevastuuvakuutuksia, joilla yhtiöt voivat kattaa tuotevastuuvahingoista aiheutuvat kustannukset. Tuotevastuulain perusteella vaadittujen korvausten määrät ovat viime vuosina nousseet paljon, ja samalla myös vakuutusten hinnat ovat nousseet. Otettaessa vakuutusta kannattaa tarkasti selvittää vakuutuksen ehdot ja erityisesti se, kattaako vakuutus riittävästi mahdollisia tuotevahinkokorvauksia. Tuotevastuuriskien hallinnassa keskeistä on vakuuttaminen tuotevastuun kohdentumisen varalle. Vahinkoa kärsineen mahdollisuus saada hyvitystä varmistetaan ja samalla estetään liian raskaan korvausvastuun syntyminen yritykselle. Vakuutusmaksut voidaan markkinatilanteen salliessa kanavoida osittain myös tuotteiden käyttäjien kannettaviksi.

Lakiasiantuntijamme

Minna Peltonen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 412, minna.peltonen@fondia.com, Hoidan sopimus- ja liikejuridiikkaan sekä  riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Kansainvälinen kauppa, kuluttajansuoja,  tuotevastuu ja sähköinen kauppa ovat ydinosaamistani.

Minna Peltonen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 412

Hoidan sopimus- ja liikejuridiikkaan sekä riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Kansainvälinen kauppa, kuluttajansuoja, tuotevastuu ja sähköinen kauppa ovat ydinosaamistani.

Erkki Hyvärinen, Development Director, +358 20 7205 450, erkki.hyvarinen@fondia.com, Avustan asiakasyrityksiämme laaja-alaisesti  kaikissa liikejuridisissa seikoissa, mutta eritysosaamiseni löytyy sopimus- ja  immateriaalioikeuden parista.

Erkki Hyvärinen

Development Director

+358 20 7205 450

Avustan asiakasyrityksiämme laaja-alaisesti kaikissa liikejuridisissa seikoissa, mutta eritysosaamiseni löytyy sopimus- ja immateriaalioikeuden parista.