Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Sairauspoissaolot

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Työntekijällä on oikeus olla poissa työstä, kun hän on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön. Työsopimuslain mukaan palkanmaksuvelvollisuus kestää sairastumispäivän lisäksi työkyvyttömyyden alkamispäivää seuraavien yhdeksän arkipäivän loppuun. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijällä on oikeus saada 50 % palkastaan. Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu huomattavasti pidemmästä palkanmaksuvelvollisuudesta.

Oikeus sairausajan palkkaan edellyttää kuitenkin, ettei työntekijä ole aiheuttanut sairautta tai tapaturmaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Jos työntekijä haluaa palkkaa sairausajalta, hänen on pyydettäessä toimitettava työnantajalle lääkärintodistus, josta selviää sairauden diagnoosi ja sairaudesta johtuva työkyvyttömyys. Sairaus ei aina merkitse työkyvyttömyyttä, vaan lääkäri tekee työkyvyttömyysarvion työntekijän ammatin perusteella. Jos työntekijä on todettu työkyvyttömäksi, häntä ei saa päästää töihin. Jos työntekijä siis haluaa tulla töihin kesken sairausloman, on hänen esitettävä uusi lääkärintodistus, josta ilmenee sairauden tai työkyvyttömyyden päättyminen. Työnantajan ei tarvitse hyväksyä yhtään poissaolopäivää ilman lääkärintodistusta. Käytännön syistä useissa yrityksissä hyväksytään kuitenkin 1–3 päivän poissaolo ilman erillistä lääkärintodistusta ja poissaolo epidemiatapauksissa terveydenhoitajan todistuksella. Työnantajalla on myös oikeus perustellusta syystä vaatia uutta lääkärintodistusta ja määrätä lääkäri, jonka luo työntekijän on mentävä.

Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan työnantajalla on oikeus saada vastaavalta ajalta työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain mukaan kuuluva päiväraha. Työnantaja voi kuitenkin saada enintään maksamaansa palkkaa vastaavan määrän.

Lomanmääräytymisvuonna (1.4.–31.3.) työntekijälle voi kertyä vuosilomaa enintään 75 työpäivältä, jona työntekijä on ollut sairauden vuoksi poissa työstä. Jos työntekijä sairastuu ennen loman alkua, loman ajankohtaa on siirrettävä hänen pyynnöstään. Jos hän sairastuu loman aikana ja työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti yli seitsemän päivää, seitsemän päivää ylittävää osaa ei lueta vuosilomaan edellyttäen, että työntekijä pyytää sitä viivytyksettä.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työntekijän sairaudesta johtuvasta osa-aikatyöstä sairausvakuutuslaissa säädetyin perustein. Sopimus tehdään määräaikaiseksi ja sopimuksen päättyessä työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan kokoaikatyöhön.Sairauden perusteella sovitun osa-aikaisen työn ajalta kansaneläkelaitos maksaa työntekijälle osa-aikasairauspäivärahaa.

Pääsääntöisesti sairaus ei vaikuta irtisanomisoikeuteen. Jos työntekijän työkyky kuitenkin on sairauden takia pysyvästi menetetty tai alentunut siten, että edellytykset työsuhteelle ovat rauenneet, työnantajalla on oikeus purkaa työsopimus, ks. Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvasta syystä, [2.8.8.13 Sairaus].

Lakiasiantuntijamme

Kari Parkkinen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 665, kari.parkkinen@fondia.com, Avustan asiakasyrityksiämme erityisesti työoikeudellisissa asioissa ja riidanratkaisussa. Olen myös suorittanut Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

Kari Parkkinen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 665

Avustan asiakasyrityksiämme erityisesti työoikeudellisissa asioissa ja riidanratkaisussa. Olen myös suorittanut Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

Terhi Niva, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 408, terhi.niva@fondia.com, Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita  monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä työoikeuden saralta.

Terhi Niva

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 408

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä työoikeuden saralta.