Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Horisontaaliset kilpailunrajoitukset

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien eli todellisten tai mahdollisten kilpailijoiden välisiä sopimuksia, päätöksiä tai menettelyitä, joilla rajoitetaan yritysten keskinäistä kilpailua. Kilpailua tarkoituksellisesti rajoittavan horisontaalisen yhteistyön vahingolliset vaikutukset on oletettu lain tasolla. Puhutaan hinta-, tuotannonrajoitus- ja markkinoidenjakokartelleista, jotka ovat vakavina kilpailunrajoituksina aina kiellettyjä.

Kiellettyjä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat:

 • joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;
 • joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;
 • joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
 • joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai
 • joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Kieltolista ei ole tyhjentävä. Kielletty yhteistyö voi ilmetä joko yritysten välisinä nimenomaisina sopimuksina tai niihin rinnastettavana yhteisymmärryksenä. Kiellettyä voi siten esimerkiksi olla jo se, että yritysten edustajat epävirallisesti luovuttavat oman yrityksensä hintatietoja kilpailevan yrityksen edustajalle tai keskustelevat näistä suullisesti.

Vakavimpia kilpailunrajoituksia ei koskaan voida pitää vähämerkityksisinä. Niin pienille kuin suurillekin yrityksille määrätään tyypillisesti aina huomattava seuraamusmaksu kartellikiellon rikkomisesta. Nykyään kuitenkin se kartellin jäsenistä, joka ensimmäisenä paljastaa kielletyn yhteistyön kilpailuviranomaiselle, voi tietyin edellytyksin vapautua seuraamusmaksusta kokonaan (nk. leniency). Myös muille merkityksellisiä tietoja viranomaiselle antaneille kartellin jäsenille voidaan myöntää alennusta seuraamusmaksusta.

Kaikki yritysten välinen yhteistyö ei ole kilpailuoikeudellisesti kiellettyä. Sallittuja ovat sellaiset yhteistyömuodot, joiden kilpailua edistävät vaikutukset ovat suuremmat kuin niiden kilpailua rajoittavat vaikutukset. Tällaisia voivat olla mm. tutkimus- ja tuotekehityssopimukset sekä tuotanto-, hankinta- ja kaupallistamissopimukset. Ollakseen sallittua yritysten välisen yhteistyön on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • järjestely edistää taloudellista tehokkuutta tai teknologista kehitystä;
 • kuluttajat saavat pääosan hyödystä;
 • järjestely ei sisällä lisärajoituksia, jotka objektiivisesti ottaen eivät ole tarpeellisia;
 • järjestely ei estä kilpailun toimimista markkinoilla.

Yritysten on arvioitava itse, onko niiden yhteistyöjärjestely sallittu (nk. self-assessment). Arviointi tapahtuu kilpailuviranomaisen antaman ohjeistuksen avulla. Poikkeuslupajärjestelmän lakkauttamisen jälkeen viranomaiselta ei voi enää saada etukäteisarviota siitä, onko yhteistyössä kyse kielletystä kartellista vai hyödyllisestä, kilpailuoikeuden sallimasta yhteistyöstä.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 605, kristo.ristimaki@fondia.com, Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Julius Parikka, Senior Legal Counsel, Team Leader, +358 20 7205 641, julius.parikka@fondia.com, Työskentelen kilpailuoikeuteen liittyvien asioiden parissa ratkoen julkisia hankintoja ja valtiontukia koskevia ongelmia. Olen myös perehtynyt  liike- ja sopimusjuridiikkaan.

Julius Parikka

Senior Legal Counsel, Team Leader

+358 20 7205 641

Työskentelen kilpailuoikeuteen liittyvien asioiden parissa ratkoen julkisia hankintoja ja valtiontukia koskevia ongelmia. Olen myös perehtynyt  liike- ja sopimusjuridiikkaan.